top of page

báo cáo tài chính PA

Ban điều hành PA chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ hồ sơ của hiệp hội. Hồ sơ tài chính là tất cả các hồ sơ phản ánh thu nhập, chi tiêu và các giao dịch tài chính khác.

 

Nhấp vào các siêu liên kết để xem báo cáo tài chính ở dạng PDF.

bottom of page