top of page

Hội đồng cố vấn phụ huynh Title I (PAC)

Hội đồng Cố vấn Phụ huynh Title I (PAC) đại diện cho cộng đồng phụ huynh Title I. Title I PAC tham gia với Nhóm Lãnh đạo Trường học (SLT) trong việc xem xét chung, lập kế hoạch và cải thiện chương trình Title I của trường, đồng thời phát triển, sửa đổi và xem xét chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình. Để đáp ứng các trách nhiệm của mình, Title I PAC sẽ làm việc với vai trò tư vấn với SLT và liên lạc với phụ huynh Title I của trường.

Tối thiểu 1% phân bổ Title I của trường được dành riêng để tài trợ cho các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh có trong Chính sách về sự tham gia của phụ huynh và gia đình và SPC của trường. Mục tiêu của các quỹ này là xây dựng năng lực cho phụ huynh Title I của trường để trở thành đối tác hiệu quả với nhà trường nhằm cải thiện thành tích của học sinh. Các trường Title I và phụ huynh của học sinh phục vụ trong chương trình Title I phải cùng đồng ý về việc sử dụng các quỹ này để hỗ trợ sự tham gia của phụ huynh nhiều hơn vào tất cả các hoạt động liên quan đến việc cải thiện thành tích học tập của học sinh.

Tiêu đề I Thành viên PAC

  • James Lee, Chủ tịch Title I PAC

  • Lea Geronimo, Chủ tịch dự khuyết Title I PAC

  • sĩ quan 3, bỏ trống

bottom of page