top of page

Ban lãnh đạo trường học (SLT)

CácBan lãnh đạo nhà trường(SLT) là một nhóm người phát triển Kế hoạch Giáo dục Toàn diện (CEP) của trường và các chính sách giáo dục cho trường của họ. Họ cũng đảm bảo có các nguồn lực để hỗ trợ các chính sách đó.

  • Cung cấp các đánh giá liên tục về các chương trình giáo dục của trường và tác động của chúng đối với thành tích của học sinh.

  • Đóng một vai trò quan trọng trong việc ra quyết định dựa trên trường học.

  • Giúp làm cho văn hóa trường học hợp tác hơn.

Mỗi trường công lập SLT của Thành phố New York phải tuân thủ cácBộ Giáo dục NYC (DOE) Quy định của Hiệu trưởng (中文,tiếng Tây Ban Nha)cũng như nội quy của chính nó.

Thành viên phụ huynh SLT

  • Ferdie Lee, Chủ tịch PA

  • Jennifer Alviar

  • Kevin Chow

  • Sumaira Khan

  • James Lee, Chủ tịch Title I PAC

Ngày & Biên bản cuộc họp SLT 2021-22

Các cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 2:45 chiều tại thư viện, vào Thứ Năm cuối cùng của tháng,

trừ khi có ghi chú khác. 

bottom of page