top of page

Tình nguyện viên

Làm tốt, cảm thấy tốt!

Tình nguyện viên cần thiết

Phụ huynh tình nguyện cung cấp hỗ trợ vô giá cho PS/IS 102Q. Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Chúng tôi mời bạn dành một chút thời gian của bạn và trở thành một phần của cộng đồng trường học tuyệt vời của chúng tôi. Sự giúp đỡ của bạn là không thể thiếu cho sự thành công liên tục của chúng tôi. Mỗi giờ đều có giá trị nên hãy đăng ký ngay hôm nay!

Trở thành Tình nguyện viên PS/IS 102Q PA

Chọn bất kỳ mà áp dụng!

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page