top of page

báo cáo tài chính PA

Ban điều hành PA chịu trách nhiệm duy trì và bảo vệ hồ sơ của hiệp hội. Hồ sơ tài chính là tất cả các hồ sơ phản ánh thu nhập, chi tiêu và các giao dịch tài chính khác.

 

Nhấp vào các siêu liên kết để xem báo cáo tài chính ở dạng PDF.

27

October 2023 (Fundraising Activity Report)

Fall Festival - Gift Basket Raffles

29

November 2023 (Fundraising Activity Report)

2023-24 Annual Appeal (direct donation drive)

30

November 2023 (Fundraising Activity Report)

Tree Lighting - Gift Basket Raffles

30

November 2023 (Fundraising Activity Report)

Tree Lighting - Hot Cocoa Sales

15

December 2023 (Fundraising Activity Report)

Scholastic Book Fair (Dec. 11-15, 2023)

21

December 2023 (Fundraising Activity Report)

The Elm Roastery (Elmsgiving)

23

January 2024 (Fundraising Activity Report)

Shake Shake (Donation Day)

14

February 2024 (Fundraising Activity Report)

Chipotle (Do Good with Chipotle)

1

March 2024 (Fundraising Activity Report)

Picture Day 3

21

March 2024 (Fundraising Activity Report)

Paint Night - Snack Sales

21

March 2024 (Fundraising Activity Report)

Paint Night - Gift Basket Raffles

6

April 2024 (Fundraising Activity Report)

NYCA Chess Tournament

6

April 2024 (Fundraising Activity Report)

NYCA Chess Tournament - Snack & Pizza Sales

27

April 2024 (Fundraising Activity Report)

Q102PA NY Mets Family Night

30

June 2024 (Annual P.A. Financial Report)

bottom of page