top of page

Th 6, 01 thg 4

|

Sự kiện trực tuyến

Hội thảo Title I PAC: Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (tiếng Anh)

Hội thảo Title I PAC: Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (tiếng Anh)
Hội thảo Title I PAC: Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (tiếng Anh)

Thời gian & Địa điểm

18:00 01 thg 4, 2022 – 19:00

Sự kiện trực tuyến

Giới thiệu về sự kiện

Learning Alliances rất vui được giới thiệu

Hội thảo ảo gắn kết gia đình:

  • 6:00 ngày 28 tháng 3 Các gia đình trong thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phần tiếng Tây Ban Nha)
  • 6:00 ngày 30 tháng 3 Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phiên tiếng Trung)
  • 6:00 ngày 1 tháng 4 Gia đình thế kỷ 21: Quay lại vấn đề cơ bản (Phiên tiếng Anh)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page